• بازارآهن شادآباد، بهاران 2، بلاک 23 پلاک 373

یکی دیگر از خدمات گروه ما در داربست زیر بتن اجرای داربست زیر بتن می باشد. داربست زیر بتن در کارهای ساختمانی نیز با آخرین حرف را در ایمنی و قیمت می زنیم،با یک تماس امتحان کنید.