• بازارآهن شادآباد، بهاران 2، بلاک 23 پلاک 373

داربست عبارت است از ساختار موقتی که شامل یک یا چند جایگاه اجرایی اتصالات و تکیه گاه می باشد. نصب داربست که در طی اجرای هر نوع عملیات از قبیل تعمیرات و بخش احیا سازه ، ظاهرسازی،تمیزکاری،رنگ آمیزی و سایر کارها همانند به منظور حفظ و نگهداری کارکنان یا مصالح و ابزار در ارتفاع به کار گرفته می شود.